web analytics

PIBEEP

POLITYKA PRYWATNOŚCI PIBEEP

Wersja 21.1 – 23/01/2021

Postanowienia ogólne

1.

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu i Platformy PIBEEP oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, PIBEEP przekazuje Użytkownikom niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane. Informacje te dotyczą: 

 • osób przeglądających treści znajdujące się w Serwisie;
 • osób zakładających konto w Platformie.

2.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub przed zarejestrowaniem konta na Platformie, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki Prywatności.

Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają następujące znaczenie:

Operator:

PIBEEP sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-111), Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 m. 54

Platforma:

platforma PIBEEP dostępna pod adresem app.pibeep.com

Pliki cookies:

małe pliki tekstowe, które są wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych

Polityka:

niniejsza Polityka Prywatności

Regulaminy

regulaminy usług dostępnych na Platformie (Regulamin Artysty, Regulamin PRO i Regulamin PIBEEP Play)

RODO:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Serwis:

strona internetowa dostępna pod adresem pibeep.com

Użytkownik:

osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Operator w związku z korzystaniem z Serwisu lub Platformy

Pozostałe wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane w Regulaminach Platformy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przez operatora

3.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu lub Platformy jest Operator. 

4.

Użytkownik może korzystać z Serwisu w sposób anonimowy.

5.

Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym podanie niektórych danych jest niezbędne dla założenia konta lub skorzystania z niektórych funkcjonalności Platformy.

6.

Zakres danych osobowych koniecznych i opcjonalnych do przekazania przy rejestracji konta jest podany w trakcie rejestracji.

7.

Po rejestracji i po zalogowaniu na swoje konto, Użytkownik w odpowiedniej zakładce może podać dodatkowe dane osobowe, które mogą umożliwić korzystanie z poszczególnych usług Platformy. Podanie niektórych danych będzie konieczne dla skorzystania z konkretnych usług.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

8.

Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a.

świadczenie usług 

Operator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług oferowanych na Platformie.Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (akceptacja Regulaminu).

b.

działania marketingowe i polepszanie usług

Operator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiarów i ulepszania Serwisu oraz Platformy.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Operatora tj. ulepszanie swoich usług oraz zapewnienie ich najlepszej jakości).

c.

wysyłanie newslettera

Operator wysyła do zainteresowanych Użytkowników wiadomości mailowe dotyczące Serwisu i Platformy.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).

d.

zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu oraz Platformy

Operator przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz dla zarządzania systemami teleinformatycznymi.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Operatora tj. zapewnienie działania Serwisu i Platformy oraz bezpieczeństwa Użytkowników).

e.

realizacja obowiązków prawnych Operatora 

Operator przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Operatora).

f.

obsługa zapytań, reklamacji oraz wniosków o mediację Użytkowników 

Operator przetwarza dane osobowe w celu rozpatrywania zapytań i reklamacji Użytkowników związanych z działalnością Serwisu lub Platformy, kontaktowania się z Użytkownikiem oraz w celu podjęcia stosownych działań wyjaśniających lub naprawczych, w tym dla rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Użytkownikami, w tym w drodze mediacji.

Podstawa prawna przetwarzania to, zależnie od rodzaju zapytania, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. w przypadku obowiązków dostawcy usług elektronicznych), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. w przypadku rozpatrywania reklamacji względem usługi) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Operatora tj. zapewnienie działania Serwisu i Platformy oraz wysokiej jakości usług).

g.

dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami

Operator może przetwarzać dane Użytkowników w przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Operatora tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

Odbiorcy danych

9.

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy Operatora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Operatora (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu i Platformy, operator płatności), z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy.

10.

Usługodawca może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Operator zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcą umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, lub korzysta z innych podstaw transferu danych osobowych przewidzianych w RODO.

11.

Odbiorcami danych Użytkowników Platformy mogą być również pozostali Użytkownicy Platformy, w szczególności w przypadku nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikami oraz w zakresie danych widocznych w profilu publicznym Użytkownika Platformy, lub Użytkownicy Serwisu i podmioty trzecie, w zakresie danych identyfikujących Użytkownika z Nagraniem (takich jak imię i nazwisko), w przypadku publicznego udostępnienia Nagrania przez Użytkownika w ramach usługi PIBEEP Play. 

Uprawnienia użytkownika

12.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w ramach Serwisu i Platformy:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do usunięcia danych osobowych; 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych; 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
13.

W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Operatorem elektronicznie na adres: [email protected].

14.

W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych

15.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności:

 • przez czas korzystania z usług dostępnych na Platformie, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Regulaminu wiążącego Użytkownika;
 • w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych – przez czas wskazany w przepisach prawa;
 • w zakresie wysyłki newslettera realizowanej w oparciu o zgodę – do czasu jej wycofania;
 • przez czas niezbędny do wypełnienia uzasadnionych interesów Operatora. 

Pliki cookies

16.

Plikami cookies stosowanymi w Platformie i Serwisie można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Przykładowo: (i) w przeglądarce Internet Explorer Pliki cookies można wyłączyć wykorzystując następujące ustawienia: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność/Zablokuj wszystkie ciasteczka, (ii) w przeglądarce Firefox Pliki cookies można wyłączyć poprzez ustawienia: Narzędzia/Opcje/Prywatność. 

17.

Zablokowanie niektórych Plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Platformy lub Serwisu.

18.

W Platformie i Serwisie są stosowane następujące rodzaje Plików cookies:

a.

sesyjne Pliki cookies

To niezbędne Pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Sesyjne Pliki cookies są anonimowe i służą do: optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania Platformy i Serwisu.

b.

trwałe Pliki cookies

Trwałe Pliki cookies zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, ale przez cały czas przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami.

Za pomocą tych Plików cookies zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszej usługi.

Trwałe Pliki cookies gromadzą następujące informacje o Użytkownikach: adres IP, oraz dane, które udzielają informacji odnośnie do źródła, z którego Użytkownik trafił na stronę Operatora. Oprócz adresu IP, Operator nie zbiera żadnych dodatkowych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania stron poprzez rozpoznanie zainteresowań osób odwiedzających.

Operator używa tych Plików cookies do:

 • optymalizacji oraz zwiększenia wydajności działania Platformy i Serwisu, 
 • zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów;
 • wymiany informacji z partnerami Operatora w celu świadczenia usług. 
c.

zewnętrzne Pliki cookies 

Zewnętrzne Pliki cookies umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są Pliki cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też Pliki cookies związane z takimi usługami, jak przycisk 'like’ czy 'share’. Zewnętrzne Pliki cookies, które są stosowane to:

 • połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych Użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych, 
 • dostarczania firmom badawczym danych o ruchu na stronie i w aplikacjach, jak np. Google Analytics. 

Kontakt

19.

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Operatora należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Główna
Artysta
Studio PRO
Blog
Zaloguj