web analytics

PIBEEP

REGULAMIN ARTYSTY

(wersja 21.1 – 08/03/2021)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Administratorem Platformy jest PIBEEP sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-111), Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 m. 54, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000722149, NIP 9662119325, REGON 369649909, kapitał zakładowy w wysokości 5.100 złotych (dalej: Operator).

1.2.

Regulamin określa zasady korzystania przez Artystów z Platformy, w tym ogólne zasady Współpracy oraz korzystania z Usług Operatora i Usług PRO. Korzystanie z Platformy wymaga założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu. Regulamin stanowi zawartą na odległość umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

1.3.

W sprawach ogólnych związanych z działalnością Platformy Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem pod adresem: [email protected].

1.4.

Warunki techniczne: Dostęp do internetu, przeglądarka internetowa. Platforma najlepiej działa na komputerach przenośnych oraz stacjonarnych. 

1.5.

Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą nadaje się znaczenie określone poniżej:

1.5. 1.

Artysta – Użytkownik posiadający Konto Artysta. 

1.5. 2.

Artysta PRO – Użytkownik Profesjonalny świadczący Usługi Artysty PRO.

1.5. 3.

Element Twórczy – kompozycja muzyczna (zapis nutowy melodii, harmonii, rytmu, kolorystyki), tekst lub aranżacja zawarte w Nagraniu.

1.5. 4.

Konto – Usługa Operatora polegająca na udostępnianiu Użytkownikom wybranych funkcjonalności Platformy.

1.5. 5.

Konto Artysta – Konto umożliwiające Użytkownikowi Współpracę i korzystanie z Usług PRO oraz wybranych Usług Operatora. 

1.5. 6.

Konto PRO – Konto umożliwiające Użytkownikowi Profesjonalnemu oferowanie i świadczenie Usług PRO za pośrednictwem Platformy.

1.5. 7.

Lider – w przypadku każdego pojedynczego Projektu, Artysta, któremu w odniesieniu do Nagrania ustalanego lub ustalonego w ramach tego Projektu przysługują domyślnie Prawa Producenckie i który zarządza Prawami do Elementów Twórczych, Prawami do Wykonań oraz Prawami Producenckimi zgodnie zawartymi w ramach danego Projektu Umowami Współpracy, Umowami PRO lub innymi stosownymi umowami z osobami trzecimi.

1.5. 8.

Operator – ma znaczenie nadane temu pojęciu w punkcie 1.1.

1.5. 9.

Nagranie – efekt końcowy Projektu w postaci nagranego Utworu lub pojedynczej Ścieżki, wskazany przez Lidera jako plik główny Projektu, mogący obejmować w szczególności utwory literackie, kompozycje muzyczne, aranżacje, artystyczne wykonania, itp., połączone w spójną całość, ukończony w rezultacie poddania procesowi masteringu lub udostępniony w ramach PIBEEP Play, będący fonogramem w rozumieniu Ustawy utrwalonym za pośrednictwem Platformy. 

1.5. 10.

PIBEEP Cloud – Usługa Operatora polegająca na udostępnianiu Artystom przestrzeni dyskowej służącej do przechowywania, wymiany i edycji treści cyfrowych.

1.5. 11.

PIBEEP Play – Usługa Operatora umożliwiająca udostępnianie przez Liderów Nagrań i treści związanych z Nagraniami (np. nazwy zespołu, wizerunków) oraz ich odsłuchiwanie i przeglądanie przez Użytkowników.

1.5. 12.

Platforma – platforma PIBEEP dostępna pod adresem pibeep.com/app.

1.5. 13.

Polityka Prywatności – informacja określająca zasady i warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkownika, dostępna pod adresem: pibeep.com/polityka.

1.5. 14.

Prawa do Elementów Twórczych – prawa autorskie majątkowe twórców w rozumieniu Ustawy do Elementów Twórczych, przysługujące jako prawa wyłączne lub na podstawie licencji Artystom lub Artystom PRO. 

1.5. 15.

Prawa do Wykonań – prawa do artystycznych wykonań w rozumieniu Ustawy, zawarte w Nagraniu, przysługujące Artystom lub Artystom PRO.

1.5. 16.

Prawa Producenckie – prawa producenta fonogramu w rozumieniu Ustawy, przysługujące domyślnie w odniesieniu do Nagrania Artyście posiadającemu status Lidera w Projekcie, w ramach którego powstało to Nagranie.

1.5. 17.

Projekt – funkcjonalność i wyodrębniona część Konta Artysta, w ramach której Artysta umieszcza, przechowuje, przetwarza lub udostępnia celem realizowania Współpracy lub Usług PRO Ścieżki lub Utwory dla potrzeb ustalenia Nagrania.

1.5. 18.

Regulamin (lub Regulamin Artysty) – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: pibeep.com/regulamin-artysty. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

1.5. 19.

Regulamin PIBEEP Play – regulamin określający warunki korzystania przez Użytkowników z PIBEEP Play.

1.5. 20.

Regulamin PRO – regulamin określający warunki świadczenia Usług PRO.

1.5. 21.

Studio PRO – Użytkownik Profesjonalny świadczący Usługi Mastering lub Usługi Mix jako Usługi PRO.

1.5. 22.

Ścieżka – wyizolowana ścieżka dźwiękowa mogąca stanowić element składowy Utworu (np. solówka wokalna lub instrumentalna).

1.5. 23.

Umowa PRO – umowa zawierana pomiędzy Artystą a Użytkownikiem Profesjonalnym za pośrednictwem Platformy, zgodnie z rekomendowanymi wzorami dostępnymi na Platformie, regulująca wzajemne zobowiązania i uprawnienia stron w zakresie Usługi PRO, w tym, gdy jedną ze stron jest Artysta PRO, ustanawiająca także zasady zarządu Prawami do Elementów Twórczych, Prawami do Wykonań i Prawami Producenckimi.

1.5. 24.

Umowa Współpracy – umowa zawierana pomiędzy Artystami za pośrednictwem Platformy, zgodnie z rekomendowanymi wzorami dostępnymi na Platformie, regulująca wzajemne zobowiązania i uprawnienia Artystów w zakresie Współpracy, ustanawiająca także zasady zarządu Prawami do Elementów Twórczych, Prawami do Wykonań i Prawami Producenckimi.

1.5. 25.

Usługa Artysty PRO – Usługa PRO polegająca na udostępnianiu, nagrywaniu, tworzeniu lub adaptacji Ścieżek lub Utworów, pisaniu tekstów, komponowaniu muzyki, aranżacji, itp.

1.5. 26.

Usługa Mastering – Usługa PRO w zakresie realizacji dźwięku polegająca na obróbce brzmienia, nie mająca charakteru twórczego.

1.5. 27.

Usługa Mix – Usługa PRO w zakresie realizacji dźwięku polegająca na łączeniu Ścieżek, nie mająca charakteru twórczego.

1.5. 28.

Usługa PRO – usługa świadczona na rzecz Artysty przez Użytkownika Profesjonalnego za pośrednictwem Platformy za wynagrodzeniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1.5. 29.

Usługi Operatora – usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników.

1.5. 30.

Ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231).

1.5. 31.

Utwór – dwie lub więcej Ścieżek połączone w spójną całość.

1.5. 32.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz osoba nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto.

1.5. 33.

Użytkownik Profesjonalny – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca Konto PRO.

1.5. 34.

Współpraca – współpraca między Artystami za pośrednictwem Platformy, polegająca na udostępnianiu, nagrywaniu, tworzeniu lub adaptacji Ścieżek lub Utworów, pisaniu tekstów, komponowaniu muzyki, aranżacji, itp.

1.5. 35.

Wynagrodzenie – kwota pieniężna zawierająca należny podatek od towarów i usług VAT stanowiąca umówione w Umowie PRO wynagrodzenie za wykonanie Usługi PRO, płatne przez Artystę na rzecz Użytkownika Profesjonalnego.

2. USŁUGI OPERATORA I KONTO ARTYSTA

2.1.

Operator świadczy za pośrednictwem Platformy następujące Usługi dla Artystów:

2.1.1.

Konto Artysta,

2.1.2.

tworzenie i realizowanie Projektów, 

2.1.3.

umożliwienie Współpracy i zawierania Umów Współpracy,

2.1.4.

umożliwienie korzystania z Usług PRO i zawierania Umów PRO,

2.1.5.

PIBEEP Cloud (w wersji podstawowej: Usługa Operatora dostępna nieodpłatnie; przechowywanie danych w ilości przewyższającej limit dopuszczalny w wersji podstawowej: Usługa Operatora dostępna za opłatą według cennika dostępnego w ramach Konta Artysta),

2.1.6.

PIBEEP Play,

2.1.7.

umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności Konta.

2.2.

Rejestracja Konta na Platformie jest nieodpłatna. 

2.3.

W celu rozpoczęcia korzystania z Platformy Artysta zobowiązany jest do założenia na Platformie Konta Artysta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Sposób i warunki założenia i korzystania z Konta PRO opisane są w Regulaminie PRO. Sposób i warunki założenia i korzystania z Konta Fan opisane są w Regulaminie PIBEEP Play. W celu utworzenia Konta Artysta wymagane jest podanie następujących danych:

2.3.1.

e-mail (obowiązkowo),

2.3.2.

numer telefonu (obowiązkowo),

2.3.3.

imię i nazwisko (obowiązkowo),

2.3.4.

adres,

oraz zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i ich akceptacja.

2.4.

Niepodanie danych obowiązkowych, o których mowa w punkcie 2.3. powyżej uniemożliwia rejestrację Konta, a tym samym korzystanie z Platformy.

2.5.

Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 2.3. powyżej Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywującym utworzone Konto. Po kliknięciu w link aktywacyjny Konto zostanie uaktywnione. 

2.6.

Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje Konto. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości odpowiedniej treści na adres email [email protected].

2.7.

W wyniku wykonania przez Operatora żądania usunięcia Konta Użytkownik utraci dostęp do Konta i wszelkich danych na nim zgromadzonych, w tym w ramach PIBEEP Cloud. Kopie danych będą przechowywane przez Operatora zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. 

2.8.

Wraz z zarejestrowaniem Konta na Platformie tworzony jest profil publiczny Użytkownika. W profilu publicznym Użytkownika widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – nick Użytkownika lub jego imię i nazwisko, avatar (zdjęcie). Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich Użytkowników. Zamieszczając dane na swoim Koncie, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

2.9.

Użytkownik może używać Konta wyłącznie osobiście. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta na Platformie. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

3. WSPÓŁPRACA

3.1.

Lider może za pośrednictwem Platformy zapraszać innych Artystów do Współpracy. W celu nawiązania Współpracy Lider wysyła za pośrednictwem Platformy zapytanie do wybranego Artysty, w którym opisuje oczekiwany zakres i zasady Współpracy

3.2.

W odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w pkt. 3.1 powyżej, Artysta przesyła Liderowi ofertę zawierającą informacje dotyczące zakresu i zasad Współpracy, zaznaczając jednocześnie „tick box” celem potwierdzenia złożenia oferty zawarcia Umowy Współpracy według standardowych warunków dostępnych w ramach funkcjonalności Konta Artysta, zmodyfikowanych w zakresie informacji zawartych w ofercie. 

3.3.

Akceptacja przez Lidera oferty Współpracy złożonej w trybie określonym w pkt. 3.2 Regulaminu poprzez kliknięcie w „tick box” celem potwierdzenia zaproponowanych warunków jest jednoznaczna z zawarciem Umowy Współpracy na ustalonych przez współpracujących Artystów warunkach. Ustalenia takiej Umowy Współpracy są utrwalane w archiwach Kont każdego z umawiających się Użytkowników, a Użytkownicy zobowiązani są skorzystać z funkcjonalności powielenia (wydruku) ustaleń i przechowywać taką kopię we własnym zakresie.

3.4.

Standardowe warunki Umowy Współpracy są dostępne w ramach funkcjonalności Konta Artysta i mogą być w określonym zakresie modyfikowane w wyniku negocjacji prowadzonych za pośrednictwem Platformy.

3.5.

W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że nie jest stroną Umów Współpracy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykonanie przez Artystów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Współpracy, w szczególności dokonane przez Artystów wybory w zakresie Artystów zaproszonych do Współpracy lub oceny ich umiejętności i rzetelności.

4. USŁUGI PRO

4.1.

Artysta może za pośrednictwem Platformy korzystać z Usługi PRO.

4.2.

Standardowe warunki Umów PRO są dostępne w ramach funkcjonalności Konta Artysta i Konta PRO i mogą być w określonym zakresie modyfikowane w wyniku negocjacji prowadzonych za pośrednictwem Platformy.

4.3.

W celu zamówienia Usługi PRO Artysta wysyła za pośrednictwem Platformy zapytanie do wybranego Użytkownika Profesjonalnego, w którym opisuje oczekiwany zakres i zasady Usługi PRO (np. oczekiwany czas realizacji). Artysta dokonuje wyboru Użytkownika Profesjonalnego według swoich preferencji na podstawie warunków świadczenia Usług PRO zamieszczonych przez Użytkownika Profesjonalnego na Platformie (w szczególności warunki cenowe, liczba poprawek i czas realizacji).

4.4.

W odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w pkt. 4.3 powyżej, Użytkownik Profesjonalny przesyła Artyście ofertę zawierającą co najmniej następujące informacje:

4.4.1.

proponowane Wynagrodzenie,

4.4.2.

proponowany termin realizacji,

4.4.3.

wytyczne techniczne, np. co do formatu Ścieżki lub Utworu, którego ma dotyczyć Usługa PRO,

4.4.4.

liczba dopuszczalnych poprawek jeżeli Użytkownik Profesjonalny oferuje więcej niż jedną poprawkę wymaganą w ramach każdej Usługi PRO,

zaznaczając jednocześnie „tick box” celem potwierdzenia złożenia oferty zawarcia Umowy PRO według standardowych warunków dostępnych w ramach funkcjonalności Konta Artysta i Konta PRO, zmodyfikowanych w zakresie informacji zawartych w ofercie.

4.5.

Akceptacja oferty, o której mowa w pkt. 4.4 powyżej przez Artystę poprzez kliknięcie w „tick box” celem potwierdzenia przyjęcia oferty jest jednoznaczna z zawarciem Umowy PRO według standardowych warunków dostępnych w ramach funkcjonalności Konta Artysta i Konta PRO, zmodyfikowanych w zakresie informacji zawartych w ofercie. Ustalenia takiej Umowy PRO utrwalane są w archiwach Kont każdego z umawiających się Użytkowników, a Użytkownicy zobowiązani są skorzystać z funkcjonalności powielenia (wydruku) ustaleń i przechowywać taką kopię we własnym zakresie.

4.6.

Lider i Artysta PRO w ramach Umowy PRO mogą ustalić, że Artyście PRO, za świadczenie umówionej Usługi Artysty PRO, w miejsce części lub całości Wynagrodzenia będzie przysługiwał odpowiedni udział w Prawach Producenckich do Nagrania. Wysokość udziału będzie odzwierciedlała rzeczywisty wkład producencki Artysty PRO w powstanie Nagrania.

4.7.

Płatności za Usługi PRO, w tym zwroty Wynagrodzenia lub jego części w przypadkach określonych w Regulaminie Artysty i Umowie PRO, odbywają się za pośrednictwem Platformy poprzez system płatności elektronicznych wskazany przez Operatora.

4.8.

Kwota stanowiąca umówione w Umowie PRO Wynagrodzenie zostanie zabezpieczona na rachunku technicznym w ramach systemu płatności elektronicznych z chwilą zlecenia płatności przez Artystę, tj. z chwilą akceptacji oferty przez Artystę, o której mowa w pkt. 4.5.

4.9.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone z rachunku technicznego na rachunek bankowy Użytkownika Profesjonalnego po akceptacji rezultatu Usługi PRO przez Artystę, a w braku akceptacji lub żądania poprawki (w ramach umówionej liczby poprawek) w terminie 14 (czternastu) dni od dostarczenia Artyście rezultatu Usługi PRO, chyba że Wynagrodzenie zostanie wcześniej zwrócone Artyście w wyniku odstąpienia od Umowy PRO przez którąkolwiek z jej stron zgodnie z wymogami Umowy PRO. W przypadku zgłoszenia przez Artystę do Operatora żądania przeprowadzenia mediacji dotyczącej rezultatu Usługi PRO i zakończenia mediacji w pełni na korzyść Artysty, Wynagrodzenie zostanie zwrócone Artyście przez Użytkownika Profesjonalnego w terminie 7 (siedmiu) dni od rozstrzygnięcia mediacji. W przypadku zakończenia mediacji częściowo na korzyść Artysty, stosowny upust z kwoty Wynagrodzenia zostanie zwrócony Artyście przez Użytkownika Profesjonalnego w terminie 7 (siedmiu) dni od rozstrzygnięcia mediacji. 

4.10.

W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że nie jest stroną Umów PRO i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy przez jej strony. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług PRO, w szczególności za dokonane przez Artystów wybory w zakresie Użytkowników Profesjonalnych lub oceny ich umiejętności i profesjonalizmu.

5. PRAWA DO ELEMENTÓW TWÓRCZYCH, PRAWA DO WYKONAŃ, PRAWA PRODUCENCKIE

5.1.

W ramach realizowania Umów Współpracy i Umów PRO Lider jest obowiązany do administrowania w ramach Projektu ustawieniami wskazującymi uzgodnienia stron w zakresie procentowych udziałów w Prawach do Elementów Twórczych, Prawach do Wykonań i Prawach Producenckich w projektowanym Nagraniu. Lider oraz Artysta lub odpowiednio Artysta PRO zobowiązują się, że powyższe uzgodnienia będą odzwierciedlały rzeczywiste wkłady poszczególnych Artystów i Artystów PRO w projektowanym Nagraniu.

5.2.

Umowa Współpracy oraz Umowa PRO zawarta z Artystą PRO przewidują także udzielenie Liderowi wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, upoważnień i zgód potrzebnych dla wykonywania samodzielnego zarządu Prawami do Elementów Twórczych, Prawami do Wykonań i Prawami Producenckimi do Nagrania oraz rozpowszechniania Nagrania.

5.3.

Artysta oświadcza, że wobec wszelkich treści zawartych w Ścieżkach i Utworach, które umieści na swoim Koncie lub które zamówi lub wykona lub w inny sposób opracuje w ramach Współpracy lub które zamówi w ramach Usługi PRO, będzie podmiotem uprawnionym do korzystania z praw autorskich w rozumieniu Ustawy związanych z tymi Ścieżkami lub Utworami oraz że korzystanie przez niego z tych praw, w tym umieszczenie Ścieżek lub Utworów w ramach Platformy lub ich wykonanie lub inne opracowanie, nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich w rozumieniu Ustawy osób lub podmiotów trzecich.

5.4.

Operator nie ma wpływu na zgodne z prawem korzystanie z praw autorskich przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia tych praw, których mogą dopuścić się Użytkownicy w wyniku korzystania z Platformy. Wszelka odpowiedzialność Operatora, niezależnie od kwalifikacji roli Operatora w procesie twórczym Artystów lub Artystów PRO, jest wyłączona. Użytkownik, którego działanie lub zaniechanie doprowadziło do zaistnienia stanu naruszenia poniesie wszelkie związane z tym koszty i pokryje szkody, w tym na rzecz Operatora.

5.5.

Szczegółowe postanowienia dotyczące praw do Ścieżek, Utworów i Nagrań oraz zarządu ewentualnym wspólnym prawem autorskim majątkowym, znajdują się we wzorach Umów Współpracy oraz Umów PRO dostępnych na Platformie.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie korzystania z Platformy jest Operator.

6.2.

Dane osobowe Użytkownika pozyskane przez Operatora za pośrednictwem Platformy będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1.

Zakazane jest zamieszczanie na Platformie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom lub Użytkownikom Profesjonalnym, mogących zaszkodzić działalności i renomie Operatora oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy.

7.2.

Operator uprawniony jest do usuwania treści umieszczanych przez Użytkowników na Platformie w przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawności.

7.3.

Operator zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku gdy:

7.3.1.

Operator stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, po uprzednim skierowaniu do Użytkownika przez Operatora wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie naruszeń,

7.3.2.

Operator uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub treści Użytkownika lub związanej z nimi działalności, w tym dot. naruszenia własności intelektualnej (m.in. w zakresie Ustawy) lub innych praw osób lub podmiotów trzecich,

7.3.3.

W przypadku opóźnienia w uiszczeniu należnych opłat za korzystanie z Usług odpłatnych (np. PIBEEP Cloud) przez okres co najmniej 7 (siedmiu) dni.

7.4.

W przypadkach opisanych w pkt. 7.3.1 – 7.3.3 Użytkownik zwalnia Operatora ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem, które wobec Użytkownika zostało stwierdzone, w szczególności zaś Użytkownik dokona zwrotu wszelkich kosztów i pokryje wszelkie szkody powstałe po stronie Operatora w związku z zaistniałym naruszeniem.

7.5.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego Platformie, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

7.6.

Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.

7.7.

W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt. 7.6 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora na następujący adres e-mail: [email protected].

7.8.

Operator dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Platformy. Operator zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Platformy lub z ewentualnymi awariami. Operator będzie starał się prowadzić prace w okresie najmniejszej uciążliwości dla Użytkowników. O ile będzie to możliwe Użytkownicy będą informowani o planowanych pracach i ich spodziewanym okresie ich trwania.

7.9.

Operator informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Platformy lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Platformy.

7.10.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone na Platformie, a które to strony i serwisy nie należą do Operatora lub nie są przez niego zarządzane.

7.11.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy, które wynika z przyczyn niezależnych od Operatora (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) lub z korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem.

7.12.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za sukces Użytkowników, Platformy, jej rynkowe pozycjonowanie, generowany dla Użytkowników zysk czy sukces rynkowy tworzonych za pośrednictwem Platformy Nagrań.

8. REKLAMACJE

8.1.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: [email protected]

8.2.

Operator rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Operator niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia.

8.3.

Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto.

8.4.

Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

9.1.

Spory pomiędzy Artystami związane z Współpracą, oraz pomiędzy Artystą a Użytkownikiem Profesjonalnym związane z Usługą PRO, będą rozstrzygane polubownie w drodze mediacji w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia wpłynięcia uzasadnionego wniosku o mediację do Operatora na adres email: [email protected].

9.2.

W przypadku sporu z Operatorem lub Użytkownikiem Profesjonalnym, Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.

W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

10.2.

Operator jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie w celu:

10.2.1.

dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

10.2.2.

dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

10.2.3.

dostosowania Regulaminu do zmienionych warunków technicznych świadczonych usług;

10.2.4.

usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;

10.2.5.

poprawy jakości obsługi Użytkowników;

10.2.6.

uregulowania zmian zakresu usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, to jest usunięcia lub dodania nowych,

10.2.7.

wprowadzenia innego modelu płatności za usługi,

10.2.8.

dodatkowego uregulowania stosunków prawnych w ramach Umów Współpracy, Umów PRO, Regulaminu PIBEEP Play, Polityki Prywatności lub innych dokumentów związanych z Regulaminem.

10.2.9.

odzwierciedlenia zmiany procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy,

10.2.10.

aktualizacji danych podmiotu administrującego Platformą.

10.3.

Informacja o zmianie oraz treść zmienionego Regulaminu zostaną przesłane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta. Regulamin w nowym brzmieniu będzie obowiązywał po upływie 14 (czternastu) dni od poinformowania Użytkowników o wprowadzonych zmianach, chyba że Użytkownik przed upływem tego okresu usunie swoje Konto. 

Główna
Artysta
Studio PRO
Blog
Zaloguj