web analytics

PIBEEP

Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych w projekcie JAZZT KIDS

Zgodnie z art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację o danych osobowych dla uczestników Projektu JAZZT KIDS (dalej jako Projekt) organizowanego przez PIBEEP Sp. z o. o.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest PIBEEP Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 4/59 kod pocztowy 15-204 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000722149, NIP 966-211-93-25, REGON 369649909

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

PIBEEP Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe uczestników Projektu w następujących celach:

 1. organizacji Projektu w celu wyłonienia artystów zespołów i grup interpretujących wybrane utwory ze śpiewnika dla dzieci autorstwa Marii Konopnickiej oraz Zygmunta Noskowskiego
 2. obliczenia i przekazania należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia dokumentu PIT,
 3. podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach Projektu,
 4. archiwizacyjnych i prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji Projektu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

PIBEEP Sp. z o. o.  przetwarza dane osobowe uczestnika Projektu na następujących podstawach prawnych:

 1. w zakresie celów wskazanych w pkt 1 i 3 powyżej podstawą prawną jest zgoda uczestnika Projektu,
 2. w zakresie celu wskazanego w pkt 2 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa,
 3. w zakresie celu wskazanego w pkt 4 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PIBEEP Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu archiwum twórczości i kultury, które ma za zadanie zachowanie  informacji o twórcach, stworzonych przez nich utworach oraz o sposobie wykorzystywania twórczości. PIBEEP Sp. z o. o. dokonało oceny wpływu tego procesu przetwarzania na prywatność oraz na prawa i wolności uczestników Projektu. Formularz zgłoszeniowy – Ogólnopolski Projekt JAZZT KIDS – Po rozważaniu interesów uczestnika Projektu i PIBEEP Sp. z o. o., PIBEEP doszło do wniosku, że takie przetwarzanie nie wpływa negatywnie na prawa i wolności uczestnika Projektu, a przetwarzanie to nie ingeruje w jego prywatność.

Komu PIBEEP Sp. z o. o.  będzie udostępniało dane osobowe autora?

PIBEEP Sp. z o. o. udostępnia dane osobowe uczestnika Projektu następującym kategoriom podmiotów:

 1. organizatorom Projektu, zgodnie z regulaminem Projektu, w celu organizacji Projektu
 2. organom podatkowym w związku z koniecznością obliczenia i przekazania należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia dokumentu PIT,
 3. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz PIBEEP Sp. z o. o. usługi prawne,
 4. podmiotom świadczącym na rzecz PIBEEP Sp. z o. o. usługi księgowe i audytorskie,
 5. podmiotom świadczącym na rzecz PIBEEP Sp. z o. o. usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 6. operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz PIBEEP Sp. z o. o.
 7. podmiotom, z którym PIBEEP Sp. z o. o. zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych zakres ich udostępniania może być różny.
 8. media społecznościowe, strona internetowa, platformy video, prasa, radio, telewizja

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy od zakończenia postępowania projektowego. W celach archiwizacyjnych dane osobowe uczestnika Projektu będą przechowywane bezterminowo.

Czy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych?

Każdy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każdy uczestnik Projektu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:

 1. drogą e-mail na adres [email protected],
 2. bezpośrednio w siedzibie PIBEEP Sp. z o. o.

Czy uczestnik Projektu ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy uczestnik Projektu jest zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Oświadczenia

Podanie przez uczestnika Projektu danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez uczestnika Projektu uniemożliwi PIBEEP Sp. z o.o. przeprowadzenie postępowania Projektowego, a w przypadku przyznania nagrody pieniężnej uniemożliwi jej wypłatę, jak również uniemożliwi wypełnianie obowiązków związanych z obliczeniem i przekazaniem należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawienia dokumentu PIT.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PIBEEP Sp. z o. o. w celu przeprowadzenia organizacji Projektu JAZZT KIDS, w celu wyłonienia artystów/zespołów/grup oraz w celu podania do publicznej wiadomości informacji o uczestnikach Projektu.*
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Ogólnopolskiego Projektu JAZZT KIDS
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z załączoną informacją o danych osobowych w PIBEEP Sp. z o. o.

* PIBEEP Sp. z o. o. informuje, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak udzielenia zgody uniemożliwi PIBEEP Sp. z o. o. przeprowadzenie Projektu JAZZT KIDS. PIBEEP Sp. z o. o. informuje również,  że raz udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na ważność przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed jej wycofaniem.

Główna
Artysta
Studio PRO
Blog
Zaloguj