web analytics

PIBEEP

Warunki korzystania z Testowej wersji Platformy PIBEEP

Wstęp

Witamy na Platformie PIBEEP której usługodawcą jest PIBEEP Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 4/59 kod pocztowy 15-204 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000722149, NIP 966-211-93-25, REGON 369649909. Chcielibyśmy bardzo podziękować za korzystanie ze wszystkich produktów, usług oraz funkcjonalności Platformy PIBEEP.

Opis usług Testowej Platformy

Platforma PIBEEP – Aplikacja internetowa typu webowa będąca własnością PIBEEP sp. z. o .o., która jest dostępna pod adresem internetowym https://app.pibeep.com/ umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom na:

  • Samodzielne kontrolowanie, zarządzanie projektami, utworami, plikami wprowadzonymi do Platformy PIBEEP.
  • Zdalną współpracę między Użytkownikami (Artystami), Inżynierami dźwięku
  • Dodawanie utworów audio, zdjęć, grafiki, opisów oraz innych treści lub informacji zwane inaczej danymi(Dane), które PIBEEP będzie przechowywała na polecenie zarejestrowanych użytkowników,
  • Udostępnianie, publikowanie i dystrybuowanie utworów innym zarejestrowanym na Platformie Użytkownikom 
  • Korzystanie z udostępnionych na platformie usług oraz funkcjonalności przez użytkowników zarejestrowanych jak i użytkowników nie zarejestrowanych np. wyświetlanie profilu, słuchanie i dodawanie utworów na playlisty oraz udostępnianie utworów własnych.
  • Komunikowanie się między zarejestrowanymi Użytkownikami w formie audio, video oraz przesyłanie wiadomości z możliwością dodawania załączników.

Warunki korzystania z Testowej Platformy PIBEEP

  • Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Platformę zapewnia iż wszelkie informacje związane z rejestracją, przekazane PIBEEP, są prawdziwe i kompletne oraz Użytkownik jest zobowiązany do tego aby  zawsze takie były.
  • Inżynier Dźwięku – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która otrzymała zindywidualizowane login i hasło umożliwiające dostęp do rejestracji oraz korzystania z dedykowanych usług świadczonych przez Platformę na rzecz Użytkowników (Artystów) wykonywanie płatnych usług: MIX, oraz MASTERING zapewnia iż wszelkie informacje związane z rejestracją, przekazane PIBEEP, są prawdziwe i kompletne oraz Użytkownik jest zobowiązany do tego aby  zawsze takie były.


* Każdy zarejestrowany Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat bądź też mieć co najmniej 13 lat i uzyskaną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.

** Platforma PIBEEP zastrzega sobie prawo do ustalenia według własnego uznania Użytkowników zarejestrowanych uprawnień do korzystania z Wersji Testowej Platformy oraz do wycofania lub modyfikacji Wersji Testowej Platformy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

*** Platforma PIBEEP zastrzega sobie prawo do możliwości trwałego usunięcia wszelkich danych, umieszczonych przez wszystkich Użytkowników Wersji Testowej Platformy w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Okres Testowy – czas określony w Regulaminie, w trakcie którego PIBEEP udostępnia dostęp testowy do Aplikacji PIBEEP w celu zapoznania się ze sposobem działania oraz funkcjonalnościami Aplikacji.

Zrzeczenia się i ograniczenie odpowiedzialności.

PIBEEP nie ponosi odpowiedzialności za:

   • Dodane treści w jakiejkolwiek formie np. tekstowe, audio, zdjęcia etc. umieszczone, przez Użytkowników w ramach funkcjonalności Platformy
   • Błędy Aplikacji, w skutek których Użytkownicy utracą dane lub dane ulegną zniekształceniu (Aplikacja PIBEEP nie składa żadnych obietnic, zapewnień, gwarancji, oświadczeń w sposób domniemany lub wyraźny)
   • PIBEEP nie udziela gwarancji na nieprzerwalność działania Platformy, za serwery na których działa Platforma, że jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych czynników np. że transmitowanie treści przesyłanych na Platformę będzie bezpieczne
   • Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane np. brakiem dostępu do usługi Platformy lub jakiejkolwiek jej części, treści lub usług zewnętrznych za pośrednictwem PIBEEP
   • Nie odpowiadamy za dokonanie jakichkolwiek zmian w Platformie PIBEEP oraz za dostęp do Wersji Testowej Platformy.
   • Nie odpowiadamy za jakiekolwiek działania podejmowane przeciwko Użytkownikom Platformy PIBEEP przez właścicieli praw stron trzecich w odniesieniu do jakiegokolwiek domniemanego naruszenia praw osób trzecich wynikających z dodanych przez Użytkowników treści. Wszelkie naruszenia należy składać za pomocą FORMULARZA lub powiadomienia właściwy organ ścigania z uwzględnieniem sposobu korzystania z usług Platformy PIBEEP przez Użytkownika
   • Nie odpowiadamy za jakiekolwiek błędy, zaniedbania lub wady działania Platformy oraz umieszczonej w niej treści.
   • Nie odpowiadamy za wady, uszkodzenia oprogramowania utratę danych w tym Użytkowników lub szkody spowodowane naruszeniem bezpieczeństwa.

    * PIBEEP zastrzega sobie prawo do roszczeń z jakichkolwiek innych przyczyn, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie.

Dostęp do Testowej Platformy PIBEEP

 • Na określonych warunkach w Regulaminie Platforma PIBEEP udziela Użytkownikowi dostępu testowego do Platformy PIBEEP w celu umożliwienia mu zapoznania się ze sposobem działania oraz funkcjonalnościami Aplikacji PIBEEP.
 • O terminie zakończenia testów poinformujemy Użytkowników za pomocą e-mail lub wykorzystując powiadomienia, lub przez komunikator PIBEEP.
 • Warunkiem skorzystania z dostępu testowego do Platformy PIBEEP jest rejestracja Użytkownika dostępna na stronie www.app.pibeep.com oraz zaakceptowanie w całości postanowień Regulaminu i zrzeczeniu się wszelkich roszczeń związanych z funkcjonowaniem Testowej Platformy.
 • Platforma PIBEEP zastrzega sobie prawo do nie udzielenia Użytkownikowi dostępu do testowej Platformy bez podania przyczyny.
 • W ramach dostępu testowego do Platformy PIBEEP, wszelkie pytania dotyczące wsparcia technicznego prosimy umieszczać za pomocą [email protected]

Gwarancje i Oświadczenia oraz licencje Użytkownika

 • Zarejestrowany Użytkownik korzystający z Platformy PIBEEP zobligowany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W celu realizacji przez Platformę PIBEEP działań promocyjnych dotyczących Platformy, Użytkownik udziela PIBEEP niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji (nawet jeżeli Użytkownik nie korzysta z usług Platformy PIBEEP a dane i pliki przez niego umieszczone znajdują się nadal na serwerach Platformy PIBEEP) na przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych treści, a także na tworzenie na ich podstawie utworów zależnych (na przykład zdalne tworzenie usługi MIX, Mastering, Promocję lub poprzez zdalną współpracę dokonując adaptacji lub innych zmian utworu w celu zapewnienia lepszego współdziałania z usługami)oraz korzystanie z utworów Artysty będących przedmiotem świadczenia Usług bez ograniczeń czasowych, na wszystkich znanych w dniu zaakceptowania Regulaminu polach eksploatacji:
      • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu muzycznego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
      • tłumaczenie,
      • rozpowszechnianie,
      • sprzedaż reklam na Platformie.
   • Użytkownik nie upoważnia Platformy PIBEEP do wykonywania praw zależnych do utworów, danych oraz treści np. utworów muzycznych i ich części oraz do ich opracowań..
   • Użytkownik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231) udziela PIBEEP zgodę na nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęcia lub filmu. PIBEEP ma prawo do umieszczania wizerunku Artysty na swoich stronach internetowych, publikacjach w prasie i telewizji oraz innych kanałach dystrybucji informacji (np. media społecznościowe) wyłącznie w celach, promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z działalnością Platformy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 • Użytkownik oświadcza iż świadomie korzysta ze wszystkich dostępnych na Platformie PIBEEP funkcjonalności, np. funkcjonalność Współpraca pozwalająca Użytkownikowi określać, jakie działania inni użytkownicy Platformy PIBEEP mogą wykonywać odnosząc się do np. plików, projektów, utworów, albumów, danych osobowych etc. na Platformie PIBEEP.  Użytkownik posiada pełną kontrolę nad wszelkimi treściami, którymi zarządza na Platformie PIBEEP.
 • Użytkownik korzystający z usług Platformy PIBEEP informowany będzie (powiadomieniami) o przebiegu zadań, o czasie realizacji usług, zadań, projektów, komunikaty administracyjne lub inne informacje dotyczących Użytkownika.
 • Użytkownik korzystający z Platformy PIBEEP nie otrzymuje żadnych praw własności intelektualnej do Platformy PIBEEP ani do żadnych treści, do których Użytkownik ma dostęp.
 • Użytkownik oświadcza, iż:
   • Utwory i pliki treści (w tym ich części lub fragmenty) należą do Użytkownika oraz są jego oryginalnym dziełem bądź Użytkownik posiada wszelkie licencje, prawa, zgody oraz pozwolenia do ich wykorzystywania bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych. Wliczamy w to również prawo do umieszczania, przechowywania, korzystania z dostępnych funkcjonalności na Platformie PIBEEP, delegowania usług, promowania, udostępniania, współpracy na wszelkich danych, treściach, zdjęciach itp.
   • Dane, treści, utwory, bądź ich części dodane do Platformy PIBEEP w żaden sposób nie naruszają żadnych praw osób trzecich (np. prawo do własności intelektualnej, praw własności oraz innych możliwych praw). Użytkownik dodając jakiekolwiek dane na Platformę PIBEEP bierze na siebie pełną odpowiedzialność związaną z możliwymi roszczeniami osób trzecich.
   • Użytkownik oświadcza, że niniejszy Regulamin nie stanowi w jakimkolwiek stopniu przeniesienia jakichkolwiek praw do utworów muzycznych, danych, treści itp. Użytkownika, będących przedmiotem świadczenia Usług oraz funkcjonalności Platformy PIBEEP.
   • Użytkownik oświadcza iż w celu realizacji przez Platformę PIBEEP działań promocyjnych dotyczących Platformy, Użytkownik udziela Platformie PIBEEP niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z utworów Artysty będących przedmiotem świadczenia Usług bez ograniczeń czasowych, na wszystkich znanych w dniu zaakceptowania Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
      • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie udostępnionych utworów muzycznych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
      • tłumaczenie,
      • rozpowszechnianie,
      • sprzedaż reklam na Platformie.
   • Artysta nie upoważnia Platformy PIBEEP do wykonywania praw zależnych do utworu muzycznego i jego części oraz do ich opracowań..
   • Artysta na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1231) udziela PIBEEP zgody na nieodpłatne wielokrotne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęcia lub filmu. PIBEEP ma prawo do umieszczania wizerunku Artysty na swoich stronach internetowych, publikacjach w prasie i telewizji oraz innych kanałach dystrybucji informacji (np. media społecznościowe) wyłącznie w celach, promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z działalnością Platformy. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 • Platforma PIBEEP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia jakichkolwiek praw np. osobistych, majątkowych, autorskich przez Użytkownika, w szczególności w zakresie utworów muzycznych będących przedmiotem świadczenia Usług.
   • W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w związku z korzystaniem z utworów muzycznych, w szczególności z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz z tytułu wykorzystywania w utworach treści obraźliwych, rasistowskich, nawołujących do agresji lub mowy nienawiści Użytkownik na żądanie PIBEEP podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty z tym związane. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności:
      • zwolnić PIBEEP z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich,
      • pokryć poniesione przez PIBEEP koszty zasądzonych przez sąd kwot lub innych obowiązków zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
      • pokryć koszty poniesione przez PIBEEP w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi prawnej, administracyjnej, informatycznej chyba że ich poniesienie nie było uzasadnione
 • PIBEEP sp. z o. o. oraz podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, zarząd spółki, pracownicy wykluczają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wszelką odpowiedzialność, która może wyniknąć z jakiejkolwiek treści przesłanej przez użytkowników na Platformę PIBEEP, w tym między innymi, wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej, prawa do prywatności lub prawa do publikacji, jakiekolwiek roszczenia dotyczące publikacji materiałów obraźliwych, oszczerczych, pornograficznych lub obscenicznych lub jakiekolwiek roszczenia dotyczące kompletności, dokładności, waluty lub wiarygodności wszelkich informacji dostarczonych przez użytkowników Platformy. Korzystając z Platformy, nieodwołalnie Użytkownik zrzeka się prawa do wystąpienia z roszczeniami w odniesieniu do któregokolwiek z powyższych postanowień przeciwko Platformie PIBEEP oraz podmiotom zależnym, zarządowi spółki, pracownikom.

Zakończenie korzystania z Platformy PIBEEP

 • Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Platformy PIBEEP w każdej chwili. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik naruszy niniejsze warunki Regulaminu.

Blokowanie i usuwanie Treści

Platforma PIBEEP zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia dowolnych treści w dowolnym momencie oraz do ograniczenia lub zawężenia dostępu do dowolnych treści na Platformie PIBEEP z jakiegokolwiek powodu, nie ponosząc odpowiedzialności, w tym między innymi, jeśli mamy powody, aby sądzić, że taka treść może naruszać lub narusza prawa osób trzecich, została zamieszczona lub przesłana z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania, naszych Wytycznych dla społeczności lub obowiązującego prawa, lub z innego powodu, który jest dla Platformy PIBEEP nie do przyjęcia.

Linki do zewnętrznych stron, portali, witryn

Na Platformie PIBEEP możemy zawierać linki do stron i usług internetowych, które nie są własnością Platformy PIBEEP ani nie są przez Platformę PIBEEP w żaden sposób kontrolowane. Platforma PIBEEP nie posiada żadnej kontroli nad takimi stronami oraz usługami internetowymi. Platforma PIBEEP nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik powinien mieć tego świadomość, kiedy opuszcza Platformę PIBEEP. Użytkowników zachęcamy do zapoznania się z wszelkimi zasadami oraz polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny oraz usługi internetowej należącej do osoby trzeciej.

Przetwarzanie Danych Osobowych

(Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych w testowaniu Platformy PIBEEP) Zgodnie z art. 13 RODO, poniżej dla Użytkowników testowej Platformy PIBEEP przedstawiamy informację o danych osobowych przetwarzanych w ramach organizowanych przez PIBEEP Sp. z o. o. testów Platformy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest PIBEEP Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sybiraków 4/59 kod pocztowy 15-204 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000722149, NIP 966-211-93-25, REGON 369649909

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

 • PIBEEP Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe uczestników Projektu w następujących celach:
     • rejestracja Użytkowników korzystających z Platformy PIBEEP
     • świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta na Platformie PIBEEP, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z usług wymagających logowania w Serwisach Internetowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres [email protected], przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody;
     • marketing, w tym profilowanie – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
     • kierowanie do Użytkownika przez Administratora treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących Platformy PIBEEP i jej kontrahentów, w tym informacji o ich produktach, usługach i przedsięwzięciach, pocztą elektroniczną na adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Użytkownik może wycofać zgodę w każdym momencie, wysyłając wiadomość drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub na adres [email protected], przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika do momentu wycofania zgody,
     • statystyczne i analityczne przetwarzanie danych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
     • ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
     • przekazywanie danych osobowych Użytkowników podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną.
     • przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez czas świadczenia usługi lub odpowiednio: do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
     • przedłużenie okresu przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
     • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
     • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
     • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
     • w razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celu takiego marketingu);
     • Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres [email protected].
     • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     • świadczenie przez Platformę PIBEEP usługi udostępniania Konta lub innych usług w ramach działalności serwisów internetowych takich jak www.pibeep.com, www.app.pibeep.com, www.piliber.com, www.app.piliber.com poprzez wymóg podania danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne – niepodanie danych osobowych uniemożliwi założenie Konta lub świadczenie innych usług w ramach Platformy PIBEEP.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

PIBEEP Sp. z o. o.  przetwarza dane osobowe uczestnika Projektu na następujących podstawach prawnych:

 • w zakresie celu wskazanego w powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PIBEEP Sp. z o. o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu archiwum twórczości i kultury, które ma za zadanie zachowanie  informacji o twórcach, stworzonych przez nich utworach oraz o sposobie wykorzystywania twórczości. PIBEEP Sp. z o. o. dokonało oceny wpływu tego procesu przetwarzania na prywatność oraz na prawa i wolności uczestników Projektu.

Komu PIBEEP Sp. z o. o. będzie udostępniało dane osobowe autora?

PIBEEP Sp. z o. o. udostępnia dane osobowe uczestnika Projektu następującym kategoriom podmiotów:

 • kancelariom prawnym świadczącym na rzecz PIBEEP Sp. z o. o. usługi prawne,
 • podmiotom świadczącym na rzecz PIBEEP Sp. z o. o. usługi księgowe i audytorskie,
 • podmiotom świadczącym na rzecz PIBEEP Sp. z o. o. usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
 • operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz PIBEEP Sp. z o. o.
 • podmiotom, z którymi PIBEEP Sp. z o. o. zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że w zależności od odbiorcy danych osobowych zakres ich udostępniania może być różny.
 • mediom społecznościowym, stronom internetowym, platformom video, prasie, radio, telewizji

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres bezterminowy od zakończenia postępowania projektowego. W celach archiwizacyjnych dane osobowe uczestnika Projektu będą przechowywane bezterminowo.

Czy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych?

 • Każdy uczestnik Projektu ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Ponadto, każdy uczestnik Projektu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:
 • drogą e-mail na adres [email protected],
 • bezpośrednio w siedzibie PIBEEP Sp. z o. o.

Czy Użytkownik Platformy PIBEEP ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Tak, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Główna
Artysta
Studio PRO
Blog
Zaloguj